Xarxa de llibres

XarxaLlibres és un programa de gratuïtat de llibres de text dirigit a la creació d’un banc de llibres i altres materials per a l’alumnat d’Educació Especial, Primària, Secundària i Formació Professional Bàsica als centres docents públics i privats-concertats de la Comunitat Valenciana.

Requeriments:

a) L’alumnat ha d’estar matriculat, durant el curs escolar 2015/16, en les ensenyances anteriorment citades.
b) L’alumnat ha d’estar empadronat en València.
c) La sol·licitud és individual; per tant, haurà de presentar-se una sol·licitud per cada alumne o alumna.
d) En la sol·licitud s’inclourà el NIA (Número d’Identificació de l’Alumne) i el codi del centre. Ambdós seran facilitats pel centre.
d) La presentació de la sol·licitud implicarà que el/la sol·licitant declara que són veraços les dades que hi consten; que es compromet a conservar els llibres de text i material rebuts en bon estat, i a tornar-los al fons solidari de llibres de text al finalitzar el curs 2015/16.

Què s’ha de presentar?

La sol·licitud degudament omplida i acompanyada de les factures o document justificatiu de la compra dels llibres de text o material curricular que haja adquirit, original, duplicat o còpia compulsada.

Les factures o documents de valor probatori equivalent hauran de contindre informació següent: CIF/NIF del proveïdor, denominació de l’empresa, data i número de la factura, relació nominal dels productes adquirits amb el seu preu. En els dits documents podrà figurar el nom de l’alumne/a o del pare/mare/tutor legal; si no figurara, la persona sol·licitant estamparà la seua firma i farà constar el seu nom i número de DNI.

Com sol·licitar-ho?

1.- OBTENCIÓ DEL FORMULARI I OMPLIMENT:

S’ompli la sol·licitud (una per cada alumne/a) en el formulari que està disponible en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport:
– Preferentment, omplint el formulari electrònic. Es recomana esta opció ja que suposa MAJOR RAPIDESA en el tràmit de la sol·licitud en el seu ajuntament o entitat local menor. (Manual d’instruccions).
– Omplint el formulari en pdf descarregable i no reomplible per a fer-ho a mà.
– Omplint el formulari que dispose l’AJUNTAMENT amb idèntic contingut al formulari comú.
En el model de sol·licitud constarà la dada del compte corrent (IBAN), als efectes del possible pagament per transferència bancària.

2.- PRESENTACIÓ:
S’imprimix el formulari, es firma i es presenta en les oficines de registre que dispose cada ajuntament o entitat local menor, junt amb l’original, duplicat o còpia compulsada de la factura o factures de la compra dels llibres

Més informació en: xarxallibres

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

Puedes usar las siguientes etiquetas y atributos HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>